KOORDINACIJA OSEBNE ASISTENCE

Nataša Resnik

Brigita Klepej Hrovatič

Osebna asistenca v Društvu

Pred vključitvijo posameznika v program osebne asistence se opravi pogovor z uporabnikom in svojci oz. skrbniki, na katerem se natančneje dogovorimo kakšno vrsto pomoči posameznik potrebuje ter kje in koliko časa tedensko se bo izvajala. Nato skupaj poiščemo primernega osebnega asistenta, pri razgovorih aktivno sodeluje uporabnik oz. njegov skrbnik. Sledi priprava izvedbenega načrta ter podpis dogovora o izvajanju osebne asistence, v katerem so navedena osnovna pravila izvajanja.

V društvu pripravimo tudi izobraževanja za uporabnike in osebne asistente, ki so za vse po zakonu obvezna in brezplačna.

Naše glavno vodilo je oseben pristop, individualno iskanje rešitev ter kvalitetno izvajanje osebne asistence.

Kaj je osebna asistenca ?

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega tako v domačem okolju kakor tudi izven, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Komu je namenjena osebna aistenca ?

Osebna asistenca je zagotovljena vsakemu, ne glede na njegov dohodek in premoženje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje:

  • če zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
  • če je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • če je stara od 18 do 65 let,
  • če živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • če potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Glede na potrebe je oseba lahko upravičena do enega ali več osebnih asistentov. V kolikor upravičena oseba uveljavlja osebno asistenco pred dopolnjenim 65. letom starosti, je do nje upravičena tudi po tem, ko dopolni to starost. Gluha, slepa ali gluhoslepa oseba, ki potrebuje samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, hkrati pa ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje in če tudi ne potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko, lahko pridobi osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec.

Kam vložiti vlogo za osebno asistenco ?

O pravici do osebne asistence odloča center za socialno delo. Posameznik lahko vlogo odda na Centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče), ki bo vlogo poslala koordinatorju invalidskega varstva, ki je krajevno pristojen za njeno območje. Po prejeti vlogi koordinator invalidskega varstva pregleda vlogo. V kolikor ta ni popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev vloge. Nato center za socialno delo imenuje komisijo. Komisija je sestavljena iz dveh izvedencev, ali dveh predstavnikov socialnega varstva ali enega predstavnika socialnega varstva in enega predstavnika uporabnikov. Sestavo predstavnikov izvedencev lahko oseba izbere sama. Izvedenca komisije obiščeta osebo na domu, s katerim opravita razgovor glede potrebnih storitev osebne asistence, nato pa izdelata mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence ter mnenje posredujeta pristojnemu centru za socialno delo. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence, s katero oseba pridobi pravico do osebne asistence.

Kdo izvaja osebno asistenco ?

Osebno asistenco izvajajo društva, zavodi in invalidske organizacije. Lista izvajalcev je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialno varnost in enake možnosti. Na podlagi liste izvajalcev si mora oseba samostojno najti izvajalca, ki mu bo nudila osebno asistenco.
Skupaj z izvajalcem izdelata izvedbeni načrt. Načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih oseba potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence. V njem so zapisane vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, koliko osebnih asistentov bo nalogo opravljalo, kdaj se bo izvajala osebna asistenca pri osebi ter pravice in obveznosti osebe, osebnih asistentov in izvajalca.

Kako lahko pomaga osebni asistent?

Osebni asistent lahko osebi pomaga pri:

  • storitvah, namenjenih osebni pomoči osebe:
  • storitvah, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:
  • spremstvo:
  • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:
  • pomoč pri komunikacij

Program osebne asistence financira